گواهی تأسیس مطب :

مجموعه مادرسلام با همکاري جمعي از متخصصين و پزشکان کشور راه اندازي گرديده است. در اين صفحه بر حسب اهميت موضوع، مجوز طبابت يکي از پزشکان همکار در سامانه مادرسلام، قرار داده شده است.